Företag & kunnande


Företeelser, människor och känslor intresserar och fascinerar mig. Under studietiden grundlades intresset för bl.a systemteori, grupper och växelverkan vid Åbo Akademis sociologiska institution. Till grundutbildningen är jag polities magister med inriktning på samhällsplanering.

Utbildningen har senare kompletterats: arbetshandledare (STOry), arbetshandledare för ledning och förmän CSLE ®, innovatör från Rastor (där hade jag bl.a förmånen att bli introducerad i de Bonos parallella tänkande och hans ”Six Thinking Hats”), Certified Progress Coach®, specialyrkesexamen i företagsledning, auktoriserad Business Mentor samt ÅAs/Novias arbetshandledning och organisationskonsultation (2012-14).


Tvåspråkiga arbetshandledningsgrupper är min specialnisch, en förutsättning är att deltagarna förstår flytande både finska och svenska.


Arbetserfarenhet: drygt 15 år med krävande uppgifter inom den offentliga sektorn, varav ca 10 år i ledningsuppgifter. Sedan 2004 är jag privatföretagare och arbetshandledare i huvudsyssla. Familjen och familjejordbruket är viktiga ingredienser i tillvaron – arbetshandledning för jordbrukare erbjuder jag gärna!

På frågan ”är du i rätt bransch?” är svaret ”jag tror det”. De bästa ögonblicken i jobbet är då insikter föds, att få vara med om ”enastående öppningar”! På frågan ”kan du ditt jobb?” är svaret ”hmmm”. Vi blir inte någonsin ”färdiga”, jag tror på ett livslångt lärande. Därför är fortbildning, böcker, nätverkande och egen arbetshandledning viktiga element! Det är, som Martti Lindqvist skriver, ett livslångt projekt att lära sig hantera både den egna och andras ofullständighet, sårbarhet och begränsningar.


" Kunskap liknar världshaven.

Ju längre man kommer ut på dem,

desto vidare blir horisonten

och desto mindre känner man sig vara”


Det är trevligt att tänka, att en del trådar i ”livets garnnystan” kanske är oupptäckta och delvis onystade. Där någonstans finns också mitt livs ”röda tråd”, som handlar om bl.a kreativitet, universalism, familj och balans. Anthony de Mello säger i sin bok Se med öppet sinne (s 83): ”Du behöver inte lägga till något för att vara lycklig, utan istället göra dig av med något. Livet är enkelt, livet är ljuvligt. Det är bara svårt för dina illusioner, dina ambitioner, din girighet och dina begär.”